آخرین اخبار و رویدادهای فرمانداری اراک ( مشاهده آرشیو اخبار )
.

به گزارش روابط فرمانداری،جلسه کمیسیون کارگری شهرستان اراک به ریاست دکتربختیاری فرمانداروباحضورمعاون سیاسی واجتماعی فرمانداری وسایر اعضاءکمسیون کارگری شهرستان،مدیرعامل وهیئت مدیره شرکت کمباین سازی صبح امروزدرمحل فرمانداری برگزارومسائل مشکلات این شرکت موردبررسی قرارگرفت که پس ازبحث وتبادل نظرحاضرین تصمیماتی اتخاذومقررشدبانک کشاورزی،سازمان جهادکشاورزی استان وسایردستگاهای اجرایی مرتبط درجهت رفع مشکلات مطرح شده درحوزه فعالیت سازمانی خودهمکاری وحمایت لازم رابااین شرکت داشته باشند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری،سومین جلسه کارگروه تخصصی اموراجتماعی وفرهنگی شهرستان اراک به ریاست دکتربختیاری فرمانداروباحضوررئیس اداره زندان هاواقدامات تامینی وتربیتی شهرستان اراک وسایردستگاههای اجرایی مرتبط صبح امروزدرفرمانداری برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری،جلسه کمیته انطباق مصوبات شوراهای اسلامی شهری شهرستان اراک باحضورفراهانی معاون سیاسی واجتماعی،قربانی معاون برنامه ریزی وامور عمرانی فرمانداری،مسئول حراست فرمانداری،کارشناس دفتر امور شهری استانداری دبیر کمیته انطباق شهرستان روز شنبه 94/5/4در محل فرمانداری برگزارومصوبات شورای اسلامی کانشهر اراک موردبررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط فرمانداری جلسه هیات نظارت بر سازمانهای مردم نهاد شهرستان اراک به ریاست فراهانی معاون سیاسی واجتماعی فرمانداری وباحضورسایر اعضا صبح امروز درمحل فرمانداری برگزار و پس ازبحث وتبادل نظردرخصوص فعالیت موسسه های مردم نهاد شهرستان ونظارت بر نحوی عملکرد آنها وهمچنین طرح متقاضیان جدیدالتاسیس ثمن هابرای ثبت مورد برسی قرارگرفت.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری، جلسه کمیته انطباق مصوبات شوراهای اسلامی روستایی شهرستان اراک به ریاست قریانی معاون برنامه ریزی وامورعمرانی فرمانداری وباحضوربخشداران ساروق،معصومیه،کارشناس دفتر امور روستایی استانداری دبیر کمیته انطباق شهرستان روزپنج شنبه 94/5/1درمحل فرمانداری برگزارومصوبات شورای اسلامی روستایی بخش های ساروق ومعصومیه موردبررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری جلسه فرهنگ عمومی شهرستان اراک به ریاست دکتر یختیاری فرمانداروباحضور حجت الاسلام حسینی پور امام جمعه موقت اراک وسایرمسئولین ونمایندگان دستگاههای فرهنگی شهرستان ساعت 11صبح امروز درمحل فرمانداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری، جلسه کمیته انطباق مصوبات شوراهای اسلامی روستایی شهرستان اراک به ریاست قریانی معاون برنامه ریزی وامورعمرانی فرمانداری وباحضوربخشدارساروق،کارشناس دفتر امور روستایی استانداری دبیر کمیته انطباق شهرستان روزپنج شنبه 94/4/25درمحل بخشداری ساروق برگزارومصوبات شورای اسلامی روستایی بخش ساروق موردبررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری،دومین جلسه شورای حفاظت ازمنابع آب شهرستان اراک صبح امروزبه ریاست دکتربختیاری فرمانداروباحضورمدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای استان ومسئولین دستگاههای اجرایی مرتبط شهرستان درمحل فرمانداری برگزارشد...

به گزارش روابط عمومی فرمانداری،جلسه هماهنگی قیمت گذاری سرویس مدارس به ریاست قربانی معاون برنامه ریزی وامور عمرانی فرمانداری وباحضور سایر اعضاء ساعت 9صبح امروز درمحل فرمانداری برگزارودرخصوص تعیین نرخ سرویس مدارس شهرستان درسال تحصلیی جدیدبحث وتبادل نظروتصمیماتی اتخاذ گردید.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری،جلسه هماهنگی جمع آوری زکات فطریه شهرستان اراک صبح امروز به ریاست قربانی معاون برنامه ریزی وامورعمرانی فرمانداری وباحضورمسئولین ونمایندگان کمیته امدادحضرت امام خمینی(ره)،بهزیستی،نیروی انتظامی شهرستان،نماینده ستاد نمازجمعه اراک جهت برنامه ریزی وجمع آوری زکات فطریه درسطح شهرستان درفرمانداری برگزاروپس ازبحث وتبادل نظرحاضرین مقررشدتعداد162عددصندوق فطریه درروزعیدسعیدفطردرمصلی بیت المقدس اراک بصورت مشترک ازطرف کمیته امدادوبهزیستی اقدام به جمع آوری فطریه روزه داران نمایندوبراساس سهم مشخص شده هرنهاددراین جلسه مبلغ جمع آوری شده دراختیاراین دومرکزقرارگیردودرسایرنقاط شهری وروستایی شهرستان کمیته امدادوبهزیستی باصندوقهای خود اقدام به جمع آوری فطریه نمایند.لازم بذکراست هیچ نهاد یاسازمانی غیرازاین دومرکزحق جمع آوری فطریه درسطح شهرستان راندارد.

سیزدهمین پایگاه سلامت اجتماعی استان مرکزی درمرکز بخش ساروق ودرشهر ساروق باحضور مسئولین بهزیستی استان وشهرستان اراک،بخشدارومسئولین محلی صبح امروزدرساروق افتتاح وموربهر برداری قرارگرفت.این پایگاه از امروزآماده ارائه خدمات درزمینه های مختلف پیشگیری ازمسائل ومشکلات اجتماعی اعم ازمشکلات خانوادگی،تربیتی،حرفه ومشاغل،ازدواج،موادمخدرو...درسطح بخش ساروق خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری،دومین جلسه کارگروه مدیریت پسمانهای شهرستان اراک به ریاست دکتربختیاری فرمانداروباحضور سایر دستگاهای اجرایی مرتبط شهرستان صبح امروزدرفرمانداری تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری،جلسه کارگروه بانوان وخانواده شهرستان اراک باحضور اعضاءکارگروه ساعت 8/30 صبح امروزدرمحل سالن جلسات فرمانداری برگزاروپیرامون دور های آموزشی ارتباط موثر – تربیت جنسی کودک- کارآفرینی –بهداشت مادر و کودک –شادابی و امید و سلامت –احکام ومشاوره دینی–بیماریهای زنان–مصرف بهینه آب برای گروههای مختلف زنان باتوجه به نوع آموزش،گروه مخاطبین،رده سنی وسطح تحصیلات مخاطبین باهمکاری دستگاهای اجرایی دوره های آموزش مذکور برای نیمه اول سال جاری جهت اجرا برنامه ریزی شد.همچنین دراین جلسه مصوب شد مراکز حوزه زنان تحت نظارت وفعالیت دستگاهای اجرایی جهت انجام بازدیدهای دوره ای از مراکز مذکور باهماهنگی فرمانداری انجام گردد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان اراک به ریاست دکتر بختیاری فرمانداروباحضور مسئولین وکارشناسان دستگاها وسازمانهای اجرایی خدمات رسان شهرستان صبح امروزدرمحل فرمانداری برگزارشد.فرمانداردرنشست شورای هماهنگی مدیریت بحران...

به گزارش روابط عومی فرمانداریٰ جلسه شورای امربه معروف ونهی ازمنکرفرمانداری به ریاست فراهانی معاون سیاسی واجتماعی فرمانداری وباحضوربخشداران مرکزی ساروق معصومیه وسایراعضای این شورادرمحل فرمانداری برگزارودرخصوص فعالیت ها واقدامات انجام شددرمحیط اداری وهمچنین برنامه های بیش بینی شده جهت اجرا توسط دبیرشورا تشریح وبس ازبحث وتبادل نظر تصمیماتی اتخاذگردید.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری،جلسه بررسی مشکلات صنوف آلاینده فعال درشهراراک صبح امروز به ریاست قربانی معاون برنامه ریزی وامورعمرانی فرمانداری وباحضورمسئولین ونمایندگان دستگاههای اجرایی مرتبط درفرمانداری برگزارگردید دراین جلسه نماینده سازمان محیط زیست استان گزارشی درخصوص تاثیرآلایندگی اصناف درآلودگی هوای اراک ونماینده شهرداری اراک گزارشی درخصوص آخرین وضعیت شهرک صنوف آلاینده ارائه نمودندکه پس ازبحث وتبادل نظرحاضرین تصمیماتی پیرامون موارد مطرح شده اتخاذ گردید.

دکتربختیاری فرماندارباصدور بیانه ای ازمردم شریف شهرستان اراک دعوت نمود تاباحضورگسترده درمراسم راهپیمایی روزجهانی قدس شرکت نمایند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری،بمنظور بررسی مسائل ومشکلات روستاها وشهرهای شهرستان جلسه به ریاست دکتربختیاری فرمانداروباحضورمسئولین آب وفاضلاب روستایی،آب وفاضلاب شهری،بنیادمسکن شهرستان،ثیت واسناد،بخشداران،رئیس شورای اسلامی شهرستان اراک،شهرداروشورای اسلامی داودآبادصبح امروز درمحل فرمانداری برگزاروپیرامون کمبودآب شرب،اجرای طرح هادی،صدوراسنادمالکیت درشهرهاوروستاهای شهرستان بحث وتبادل نظروجهت مدیریت وساماندهی مواردومشکلات مطرح شده تصمیماتی اتخاذگردید.

به گزارش روابط فرمانداری،جلسه کمیسیون کارگری شهرستان اراک به ریاست فراهانی معاون سیاسی واجتماعی فرمانداری وباحضورسایر اعضاءصبح امروزدرمحل فرمانداری برگزارومشکلات یکی ازشرکتهای تولیدی بزرگ استان به صورت تفصیلی موردبررسی قرارگرفت ومقررشدپرونده این شرکت باقیداولویت درجلسه آتی ستادرفع موانع تولیداستان مطرح تاتصمیمات لازم اتخاذگردد.

تصویر روز
فرمانداری اراك


دکتر حسین بختیاری
فرماندار شهرستان اراك

استان مرکزی

جاذبه ها

مشاهیر

رسانه ها

دستگاه ها

ارتباط با مدیر

خدمات

پیشنهادات

اخبار فرمانداری های استان مرکزی

اخبار دفاتر و ادارات زیر مجموعه استانداری مرکزی

اخبار بخشداری های استان مرکزی


                                                                                                                               
                                                       روابط عمومی فرمانداری
                                                            شهرستان اراک
                                                       تلفن: 32245028-086
                                               سامانه پیام کوتاه: 300024246196