آخرین اخبار و رویدادهای فرمانداری اراک ( مشاهده آرشیو اخبار )

دکتر حسین بختیاری عصر دوشنبه در نشست علنی شورای اسلامی کلانشهر اراک گفت: اعضای شورای شهر باید از این حق در امور مختلف اجتماعی، فرهنگی و سایر مسایل استفاده کنند و تنها به امور شهری نپردازند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری،اولین جلسه شورای اداری شهرستان اراک درسال جدیدبه ریاست دکتر بختیاری وباحضور مسئولین دستگاهای اجرایی شهرستان ساعت11صبح امروزدرمحل سالن شهدای محراب فرمانداری تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری،جلسه بررسی طرح های مشارکت مردم درراه اندازی واحدهای تولیدمستقردرروستابه ریاست قربانی معاون برنامه ریزی فرمانداری وباحضور سایر اعضا ساعت 9 صبح در محل فرمانداری برگزار گردید.

به گزارش روابط فرمانداری،جلسه شورای فرعی مبارره باموادمخدرشهرستان اراک به ریاست دکتربختیاری فرمانداروباحضورسایر اعضاءصبح امروزدرمحل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد

به گزارش روابط فرمانداری،اولین جلسه ستاد ساماندهی اتباع بیگانه غیر مجاز شهرستان اراک درسال1394به ریاست فراهانی معاون سیاسی واجتماعی فرمانداری وباحضورسایر اعضاءصبح امروزدرمحل فرمانداری برگزارودرخصوص ممنوعیت اشتغال اتباع خارجی مرتبط بامواد غذایی،اسکان واستقرار اتباع خارجی دراماکن عمومی،بحث وبررسی درخصوص اقدام غیرقانونی تایید استشهادیه برای اتباع خارجی توسط برخی ارمراکز وشوراهاوسایر موارد تبادل نظر وتصمیماتی اتخاذ گردید.

به گزارش روابط فرمانداری،اولین جلسه تخصصی سلامت وامنیت غذایی شهرستان اراک درسال1394به ریاست دکتربختیاری فرمانداروباحضورسایر اعضاءصبح امروزدرمحل سالن جلسات مرکز بهداشت اراک برگزارشد.دراین جلسه رئیس مرکزبهداشت شهرستان گزارشی درخصوص بسیج سلامت نوروزی برای حاضرین ارائه واظهارداشت باهمکاری سایر دستگاههای ذیربط وهماهنگی بین بخشی صورت گرفته درتعطیلات نوروز94مشکل بهداشتی ازنظر سلامت آب شرب،موادغذایی وهمچنین ازنظر امنیتی وجود نداشت.

به گزارش روابط فرمانداری،اولین جلسه کمیسیون کارگری شهرستان اراک درسال1394به ریاست فراهانی معاون سیاسی واجتماعی فرمانداری وباحضورسایر اعضاءصبح امروزدرمحل فرمانداری برگزارشددراین جلسه اعضاگزارشی ازجمع بندی وقایع کارگری سال1393را ارائه دادندودربخش دیگری این جلسه وضعیت10ماهه واحدهای تولیدی دارای مشکل شهرستان دریک ماهه اخیر نیزبصورت تفضیلی مورد بحث قرارگرفت.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری،باحضورمدیرکل امنیتی وانتظامی استانداری،مشاوراستانداردرامورایثارگران،معاون برنامه ریزی فرمانداری اراک،مسئولین مبارزه باقاچاق کالای نیروی انتظامی استان،معاون بنیادشهیدشهرستان اراک صبح امروزبا خانواده شهیدوالامقام یعقوب سجادی که در سال 1369متولدشدودرسال 1389درمنطقه کردستان (سربازوظیفه نیروی انتظامی)درمبارزه باقاچاق کالا به شهادت رسید دیدار کردندوبااهدای لوح ازخانواده این شهیدسرافراز تجلیل نمود.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری،باحضورمدیرکل امنیتی وانتظامی استانداری،مشاوراستانداردرامورایثارگران،معاون برنامه ریزی فرمانداری اراک،مسئولین مبارزه باقاچاق کالای نیروی انتظامی استان،معاون بنیادشهیدشهرستان اراک صبح امروزربا خانواده شهیدوالامقام افشین عبدی که در سال 1367متولدشدودرسال 1389درمنطقه کردستان (سربازوظیفه نیروی انتظامی)دربرخورد بامین بجامانده ازدوران دفاع مقدس به شهادت رسید دیدار کردندوبااهدای لوح ازخانواده این شهیدسرافراز تجلیل نمود.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری،باحضورمدیرکل امنیتی وانتظامی استانداری،مشاوراستانداردرامورایثارگران،معاون برنامه ریزی فرمانداری اراک،مسئولین مبارزه باقاچاق کالای نیروی انتظامی استان،معاون بنیادشهیدشهرستان اراک صبح امروزربا خانواده شهیدوالامقام محسن صفری که درسال 1372متولدشدودرسال 1391درمنطقه کردستان (سربازوظیفه نیروی انتظامی)درمبارزه باقاچاق کالا به شهادت رسید دیدار کردندوبااهدای لوح ازخانواده این شهیدسرافراز تجلیل نمود.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری،اولین جلسه کارگروه تخصصی اجتماعی وفرهنگی شهرستان اراک به رياست فراهانی معاون سیاسی واجتماعی فرمانداری وباحضور سایر مسئولین دستگاههای اجرایی عضو کارگروه صبح امروزدرمحل فرمانداری برگزارکه دراین نشست رئیس ثبت احوال شهرستان اراک گزارشی درخصوص آمار ازدواج ثبت شده دراسفند ماه سال1393وهمچنین ارائه آمارمقایسه ای ازدواج ثبت شده درماههای مختلف سال 93بامدت مشابه سال قبل برای حاضرین تشریح نمود درادامه پس از بحث وتبادل نظر مقررشد بااتخاذ تدابیر لازم برای افزایش ثبت ازدواج جوانان برنامه ریزی واقدام نمایند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری،جلسه شورای اداری شهرستان اراک به ریاست دکتربختیاری فرمانداروباحضورمسئولین دستگاههای اجرایی شهرستان ساعت10صبح امروزدرمحل فرمانداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان اراک به ریاست دکتربختیاری فرمانداروباحضور سایرمسئولین ونمایندگان دستگاههای اجرایی شهرستان ساعت 8صبح امروزدرمحل فرمانداری برگزار وگزارشی توسط مسئولین دستگاههای اجرایی مربوطه از میزان پیشرفت فیزیکی پروژهای عمرانی مصوب کمیته برنامه ریزی شهرستان درابتدای سال 93  ارائه نمودند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری،جلسه کار گروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 25/12/93 به ریاست قربانی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی وبا حضور مسئولین ادارات وسازمانهای مربوطه در محل فرمانداری برگزار گردید .

این جلسه به منظوربررسی آمار اشتغال ایجادشده وثبت اطلاعات توسط سازمانها در سامانه رصد اشتغال کشور آغاز شد که حاضرین در این جلسه به بحث و گفتگو در این زمینه  پرداختند در ادامه هر سازمان گزارش خود رادر زمینه ایجاد اشتغال درسال 93 بیان نمودندومقررشددستگاهایی که اطلاعات خودرادرسامانه ثبت نکرده اندازفرصت باقی مانده برای ثبت اقدام نمایند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری،جلسه کمیته انطباق مصوبات شوراهای اسلامی شهری شهرستان اراک باحضورفراهانی معاون سیاسی واجتماعی،قربانی معاون برنامه ریزی وامور عمرانی فرمانداری،مسئول حراست فرمانداری،کارشناس دفتر امور شهری استانداری دبیر کمیته انطباق شهرستان روز شنبه 93/12/24در محل فرمانداری برگزارومصوبات شورای اسلامی شهرهای اراک،ساروق،داودآبادموردبررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط فرمانداری،آخرین جلسه کمیسیون کارگری شهرستان اراک درسالجاری به ریاست فراهانی معاون سیاسی واجتماعی فرمانداری وباحضورسایر اعضاءصبح امروزدرمحل فرمانداری برگزارودرخصوص واحدهای تولیدی مشکل دارشهرستان ومحیط های کارگری درسال 93بحث وتبادل نظرشدو گزارشی ازآخرین اقدامات انجام شد توسط دستگاههای ذیربط ارائه گردید.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری، جلسه کمیته انطباق مصوبات شوراهای اسلامی روستایی شهرستان اراک باحضور معاون برنامه ریزی وامور عمرانی فرمانداری ،بخشدار مرکزی وساروق،کارشناس دفتر امورروستایی استانداری صبح امروزدرمحل فرمانداری برگزارومصوبات شوراها اسلامی روستایی شهرستان موردبررسی قرارگرفت.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری، جلسه کمیته انطباق مصوبات شوراهای اسلامی روستایی شهرستان اراک باحضور معاون برنامه ریزی وامور عمرانی فرمانداری ،بخشداران مرکزی،ساروق،معصومیه،کارشناس دفتر امورروستایی استانداری صبح امروزدرمحل فرمانداری برگزارومصوبات شوراها اسلامی روستایی شهرستان موردبررسی قرارگرفت.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ،سی ونهمین جلسه انجمن کتابخانه هاوسیزدهمین جلسه کمیته مطالعه مفید شهرستان اراک به ریاست فراهانی معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری وباحضوردستگاهای مرتبط صبح امروزدرمحل فرمانداری برگزاروپیرامون انجمن کتابخانه های عمومی وکمیته دائمی نهضت مطالعه مفید،تامین منابع مالی کتابخانه های عمومی شهرستان ازطریق واریزنیم درصدبدهی سالجاری شهرداری به حساب کتابخانه ها،استفاده از ظرفیت های فرهنگی شهرستان درراستای ترویج فرهنگ کتاب وکتابخوانی بحث وتبادل نظروتصمیماتی اتخاذگردید .

به گزارش روابط عمومی فرمانداری،جلسه شورای ورزش همگانی وتفریحی شهرستان اراک به ریاست دکتر بختیاری فرمانداروباحضورجمعی ازمسئولین ونمایندگان فدراسیون های ورزشی شهرستان ساعت 8صبح امروزدر محل فرمانداری برگزار شد.

تصویر روز
فرمانداری اراك


دکتر حسین بختیاری
فرماندار شهرستان اراك

استان مرکزی

جاذبه ها

مشاهیر

رسانه ها

دستگاه ها

ارتباط با مدیر

خدمات

پیشنهادات

اخبار فرمانداری های استان مرکزی

اخبار دفاتر و ادارات زیر مجموعه استانداری مرکزی

اخبار بخشداری های استان مرکزی


                                                                                                                               
                                                       روابط عمومی فرمانداری
                                                            شهرستان اراک
                                                       تلفن: 32245028-086
                                               سامانه پیام کوتاه: 300024246196