آخرین اخبار و رویدادهای فرمانداری اراک ( مشاهده آرشیو اخبار )

به گزارش روابط عمومی فرمانداری،جلسه شورای اداری شهرستان اراک به ریاست دکتربختیاری فرمانداروباحضورمسئولین دستگاههای اجرایی شهرستان ساعت10صبح امروزدرمحل فرمانداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان اراک به ریاست دکتربختیاری فرمانداروباحضور سایرمسئولین ونمایندگان دستگاههای اجرایی شهرستان ساعت 8صبح امروزدرمحل فرمانداری برگزار وگزارشی توسط مسئولین دستگاههای اجرایی مربوطه از میزان پیشرفت فیزیکی پروژهای عمرانی مصوب کمیته برنامه ریزی شهرستان درابتدای سال 93  ارائه نمودند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری،جلسه کار گروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 25/12/93 به ریاست قربانی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی وبا حضور مسئولین ادارات وسازمانهای مربوطه در محل فرمانداری برگزار گردید .

این جلسه به منظوربررسی آمار اشتغال ایجادشده وثبت اطلاعات توسط سازمانها در سامانه رصد اشتغال کشور آغاز شد که حاضرین در این جلسه به بحث و گفتگو در این زمینه  پرداختند در ادامه هر سازمان گزارش خود رادر زمینه ایجاد اشتغال درسال 93 بیان نمودندومقررشددستگاهایی که اطلاعات خودرادرسامانه ثبت نکرده اندازفرصت باقی مانده برای ثبت اقدام نمایند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری،جلسه کمیته انطباق مصوبات شوراهای اسلامی شهری شهرستان اراک باحضورفراهانی معاون سیاسی واجتماعی،قربانی معاون برنامه ریزی وامور عمرانی فرمانداری،مسئول حراست فرمانداری،کارشناس دفتر امور شهری استانداری دبیر کمیته انطباق شهرستان روز شنبه 93/12/24در محل فرمانداری برگزارومصوبات شورای اسلامی شهرهای اراک،ساروق،داودآبادموردبررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط فرمانداری،آخرین جلسه کمیسیون کارگری شهرستان اراک درسالجاری به ریاست فراهانی معاون سیاسی واجتماعی فرمانداری وباحضورسایر اعضاءصبح امروزدرمحل فرمانداری برگزارودرخصوص واحدهای تولیدی مشکل دارشهرستان ومحیط های کارگری درسال 93بحث وتبادل نظرشدو گزارشی ازآخرین اقدامات انجام شد توسط دستگاههای ذیربط ارائه گردید.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری، جلسه کمیته انطباق مصوبات شوراهای اسلامی روستایی شهرستان اراک باحضور معاون برنامه ریزی وامور عمرانی فرمانداری ،بخشدار مرکزی وساروق،کارشناس دفتر امورروستایی استانداری صبح امروزدرمحل فرمانداری برگزارومصوبات شوراها اسلامی روستایی شهرستان موردبررسی قرارگرفت.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری، جلسه کمیته انطباق مصوبات شوراهای اسلامی روستایی شهرستان اراک باحضور معاون برنامه ریزی وامور عمرانی فرمانداری ،بخشداران مرکزی،ساروق،معصومیه،کارشناس دفتر امورروستایی استانداری صبح امروزدرمحل فرمانداری برگزارومصوبات شوراها اسلامی روستایی شهرستان موردبررسی قرارگرفت.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ،سی ونهمین جلسه انجمن کتابخانه هاوسیزدهمین جلسه کمیته مطالعه مفید شهرستان اراک به ریاست فراهانی معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری وباحضوردستگاهای مرتبط صبح امروزدرمحل فرمانداری برگزاروپیرامون انجمن کتابخانه های عمومی وکمیته دائمی نهضت مطالعه مفید،تامین منابع مالی کتابخانه های عمومی شهرستان ازطریق واریزنیم درصدبدهی سالجاری شهرداری به حساب کتابخانه ها،استفاده از ظرفیت های فرهنگی شهرستان درراستای ترویج فرهنگ کتاب وکتابخوانی بحث وتبادل نظروتصمیماتی اتخاذگردید .

به گزارش روابط عمومی فرمانداری،جلسه شورای ورزش همگانی وتفریحی شهرستان اراک به ریاست دکتر بختیاری فرمانداروباحضورجمعی ازمسئولین ونمایندگان فدراسیون های ورزشی شهرستان ساعت 8صبح امروزدر محل فرمانداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری،جلسه بررسی مشکلات جایگاههای سوخت سی ان جی تحت تملک شهرداری روزسه شنبه 93/12/19به رياست فراهانی معاون سیاسی واجتماعی فرمانداری وباحضور نمایندگان شهرداری،شرکت گازوساير دستگاهای مرتبط درمحل فرمانداری برگزار که پس ازبحث وتبادل نظردرجهت رفع موانع ومشکلات این جایگاهها مقررشد شهرداری وشرکت گاز همکاری ومساعدت لازم راداشته تابافعال بودن این مراکرشهروندان ومسافران نوروزی ازسرویس دهی این جایگاها بهرمند شوند.

شهرداری درسطح شهراراک9جایگاه سی ان جی تحت تملک داردکه از این تعداد8جایگاه درحال حاضر فعال است وبه شهروندان خدمات ارائه می دهند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری،باحضور دکتربختیاری فرماندار،فرمانده پلیس راهور اراک-قم،بخشدارمعصومیه،دهیاران این بخش صبح امروزدر طرح استقبال از نوروزبخش معصومیه شرکت نمودن دراین طرح طرفین بزرگراه اراک-قم حدفاصل میدان امام خمینی(ره)اراک تاشهرجدیدامیرکبیرتوسط نیروهای خداماتی دهیاریها بخش پسماندهای این محورجمع آوری وپاکسازی شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ،جلسه شورای ساماندهی امور جوانان شهرستان اراک به ریاست فراهانی معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری وباحضورجمعی از مسئولین ادارات و سازمانهای مربوطه صبح امروز در محل فرمانداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری،ریس بیمارستان حضرت اماخمینی(ره)اراک روزدوشنبه93/12/18 بادکتر حسین بختیاری درمحل فرمانداری دیدارودرخصوص برنامه هاوارائه خدمات به بیماران دراین مرکز درمانی وهمچنین مسائل ومشکلات آن بحث وتبادل نظرنمودندکه فرماندارجهت رفع مشکلات مطرح شدقول مساعدت وهمکاری دادند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری،حجت السلام اسفندیاری مدیرحوزه علمیه حاج محمدابراهیم اراک صبح امروز بادکتر حسین بختیاری دیداروگزارشی درخصوص برنامه های آموزشی ومسائل مشکلات طلاب درحال تحصیل مطالبی راعنوان نمودند،دکتربختیاری دراین نشست آمادگی فرمانداری راجهت همکاری ورفع مشکلات بااین مرکز اعلام نمود.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری، دکتر حسین بختیاری فرماندار شهرستان اراك، صبح امروز طبق برنامه هفتگی ، چهره به چهره با مردم شهرستان ملاقات نمودند. در این دیدار12نفر از شهروندان مشکلات خود را در زمینه های گوناگون مطرح نمودند .که پس از بررسی موارد و مشکلات ،راهکارهای قانونی ارائه و جهت رسیدگی و اقدام لازم به مراجع ذیربط ارجاع شدند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری، سومین نشست ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی وحقوقی شهروندی شهرستان اراک ساعت 8:30 روز دوشنبه به ریاست فراهانی معاون سیاسی واجتماعی فرمانداری وبا حضورجمعی از مسئولین سازمانها و ادارات مرتبط در محل فرمانداری برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری،چهارمین جلسه کارگروه تخصصی سلامت وامنيت غذائی شهرستان اراک روزشنبه 93/12/16به رياست فراهانی معاون سیاسی اجتماعی فرماندارو باحضور ساير اعضای جلسه در محل فرمانداری اراک برگزار گرديد.

دراین چلسه پس ازبحث وتبادل نظر کارشناسان دستگاههای ذیربط درحوزه سلامت وامنیت غذایی ضمن پیگیری مصوبات جلسه گذشته کارگروه،مقررشدباتوجه به اهمیت موضوع وسلامت شهروندان ومسافرین نوروزی ادارات وسازمانهای عضوبا هماهنگی وآمادگی کامل جهت بررسی ونظارت به مراکزفروش موادغذایی،رستورانهاو...درایام سال نودردستورکار قراردهند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری،نهمین جلسه کمیته ترافیک شهرستان اراک به ریاست قربانی معاون برنامه ریزی وامور عمرانی فرمانداری وباحضور سایر اعضاء ساعت 8/30صبح امروز درمحل فرمانداری برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری،جلسه تنظیم بازار شهرستان اراک به ریاست قربانی معاون امور عمرانی وبرنامه ریزی فرمانداری وباحضور سایر اعضاء بمنظور فراهم نمودن تسهیلات وامکانات رفاهی برای تعادل بازاروتهیه وتامین میوه روزهای پایانی سال وایام عیدنوروزساعت9/30صبح امروز درمحل فرمانداری برگزار شد.

مراسم تشییع پیکر مطهر شهید معظم ووالامقام گمنام دوران 8سال دفاع مقدس ساعت 10صبح امروز مصادف باسالروز شهادت یاس بوستان پیامبراعظم(ص) حضرت فاطمه الزهرا(س)با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اراک،سرپرست استانداری مرکزی،فرماندار شهرستان اراک،جمعی از مسئولین ادارات،سازمانها،خانواده های معظم شهداءواقشارمختلف مردم شریف شهرستان و استان از محل میدان ورزش به سمت ستاد فرماندهی نیروی انتظامی استان برگزار وپیکر پاک این شهید گرانقدر در محل فرماندهی انتظامی استان به خاک سپرده شد.

 این شهید والا مقام 24 ساله بوده و در عملیات رمضان سال 1361 در منطقه شلمچه به درجه رفیع شهادت نائل آمده است.

 

تصویر روز
فرمانداری اراك


دکتر حسین بختیاری
فرماندار شهرستان اراك

استان مرکزی

جاذبه ها

مشاهیر

رسانه ها

دستگاه ها

ارتباط با مدیر

خدمات

پیشنهادات

اخبار فرمانداری های استان مرکزی

اخبار دفاتر و ادارات زیر مجموعه استانداری مرکزی

اخبار بخشداری های استان مرکزی


                                                                                                                               
                                                       روابط عمومی فرمانداری
                                                            شهرستان اراک
                                                       تلفن: 32245028-086
                                               سامانه پیام کوتاه: 300024246196