1397/10/20 11:26
دوره آموزشي پدافند غير عامل در جهت پيشبرد اهداف سازماني
دوره آموزشی پدافند غیر عامل در جهت پیشبرد اهداف سازمانی و لزوم آگاهی و ارتقای آموزه های پدافند غیر عامل بویژه در حوزه سایبر برای اعضای شورای اداری شهرستان اراک ساعت 9 صبح در سالن شهدای محراب فرمانداری برگزار شد. این جلسه با حضور فرماندار شهرستان اراک، فراهانی مدیرکل پدافند غیر عامل استان مرکزی، زارعی معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری و مهندس امینی از اساتید دانشگاهی و اعضای شورای اداری استان تشکیل شد که پس از خوش آمد گویی به مهمانان توسط آقای زارعی و ایراد سخن در خصوص اهمیت فضای سایبر و ضرورت پدافند غیر عامل، مهندس امینی از اساتید دانشگاهی به عنوان مدرس به تبیین موضوع پدافند و روشنگری در خصوص فضای سایبر، آسیب ها تعدیدات و فرصت های این مهم پرداختند.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved