1398/05/20 02:34
ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺩﻛﺘﺮ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ اﺭاﻙ و ﻣﻌﺎﻭﻧﺎﻥ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﺟﻮاﻥ اﺯ اﺩاﺭﻩ ﻭﺭﺯﺵ و ﺟﻮاﻧﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ اﺭاﻙ
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﺸﻜﻼﺕ, ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮﻱ اﺯ ﻇﺮﻓﻴﺘﻬﺎ ﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﺸﻜﻼﺕ اﺩاﺭﻩ ﻭﺭﺯﺵ و ﺟﻮاﻧﺎﻥ

.

🔴بازديد فرماندار از اداره ورزش و جوانان شهرستان اراك 

☑️دكتر بختياري :
برنامه محوري ، بهره گيري بهينه از ظرفيتهاي موجود و پيگيري مستمر برنامه هاي پيش بيني شده شرايط مطلوبي را در اداره ورزش و جوانان اراك ايجاد نموده است/
▪️با برنامه ريزي انجام شده در اين اداره ، شاهد بازخورد و تاثيرات بسيار مناسبي خواهيم بود.

                                                    
🌍پایگاه اطلاع رسانی شهرستان اراک
🆔@farmandariAr

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved