1398/05/21 03:30
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻭﻣﺸﻜﻼﺕ ﺭﻭﺳﺘﺎﻱ ﻧﻆﻢ ﺁﺑﺎﺩ
ﺑﺎﺣﻀﻮﺭ ﺩﻛﺘﺮ ﻛﺮﻳﻤﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻱ اﺭاﻙ ﻛﻤﻴﺠﺎﻥ ﻭﺧﻨﺪاﺏ ﺩﺭﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭاﻱ اﺳﻼﻣﻲ .ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ ﺑﻨﻴﺎﺩﻣﺴﻜﻦ, ﻧﺼﻴﺮﻱ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاﺭ.ﺑﺨﺸﺪاﺭﻣﺮﻛﺰﻱ,ﺩﻫﻴﺎﺭﻭاﻋﻀﺎﻱ ﺷﻮﺭاﻱ اﺳﻼﻣﻲ

.

💢 بررسی مسائل و مشکلات روستای نظم آباد بخش مرکزی اراک با حضور دکتر کریمی نماینده اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی، مهندس رضا فرح مدیرکل بنیادمسکن، دکتر محمدی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری، نصیری معاون عمرانی فرمانداری اراک، یوسفی بخشدار مرکزی شهرستان اراک، اعضای شورای اسلامی و دهیار روستای نظم آباد

✔ یکشنبه ٢٠ مردادماه ١٣٩٨

 🌍پایگاه اطلاع رسانی شهرستان اراک
🆔@farmandariAr

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved