1398/05/23 00:55
ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﻓﺘﺎﺣﻲ ﺑﺨﺸﺪاﺭ ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻪ ﺑﻬﻤﺮاﻩ ﺭﻳﻴﺲ ﺷﻮﺭاﻱ ﺑﺨﺶ اﺯ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﺁﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺭﻭﺳﺘﺎﻱ ﻗﻠﻌﻪ ﻧﻮ
ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ اﺯ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻫﺎﻱ ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ

.بازدید میدانی فتاح عراقی بخشدار و دوست محمدی رییس شورای بخش از مراحل آسفالت ریزی معابر روستای قلعه نو

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved