1398/05/23 00:59
ﺑﺎﺯﺩﻳﺪﻓﺘﺎﺡ ﺑﺨﺸﺪاﺭ ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻪ ﻭﺭﻳﻴﺲ ﺷﻮﺭاﻱ ﺑﺨﺶ اﺯ ﭘﺮﻭﮊﻩ اﺣﺪاﺙ ﺣﺴﻴﻨﻴﻪ ﭼﻨﺪﻣﻨﻆﻮﺭﻩ ﺭﻭﺳﺘﺎﻱ ﻗﻠﻌﻪ ﻧﻮ
ﭘﺮﺩاﺧﺖ ﻗﺴﻤﺘﻲ اﺯ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺭﺏ ﻭﭘﻨﺠﺮﻩ ﺣﺴﻴﻨﻴﻪ ﭼﻨﺪﻣﻨﻆﻮﺭﻩ ﺗﻮﺳﻄ ﺷﻮﺭاﻱ اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺨﺶ

 

.

بازدید میدانی فتاح عراقی بخشدار و دوست محمدی رییس شورای بخش از مراحل تکمیل حسینه چند منظوره روستای قلعه نو و موافقت بخشدار و رییس شورای اسلامی بخش نسبت به پرداخت بخشی از هزینه نصب پنجره حسینه

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved