1398/09/11 21:18
ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﻭﺑﺎﺯﺭﺳﻲ اﺯ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺳﻮﺧﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ اﺭاﻙ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﺩاﺭﻱ,اﻳﻤﻨﻲ ﻭﻣﻴﺰاﻥ ﻋﺮﺻﻪ ﺳﻮﺧﺖ

بازرسی ازجایگاه های عرضه سوخت شهر اراک توسط داوری نماینده فرمانداری اراک و نمایندگان تعزیرات و شرکت نفت

به گزارش روابط عمومی فرمانداری اراک
  بازدید از جایگاه های سوخت خودرو سطح شهر اراک وبررسی وضعیت ارائه ،نمونه برداری، کارت های سوخت ، ایمنی جایگاه و میزان عرضه ی سوخت به مصرف کنندگان کنترل گردید

 طبق بررسی های دفاتر جایگاه های سوخت میزان مصرف بنزین معمولی و سوپر ۲۰ الی ۳۰ در صد کاهش داشته است.

  🌍پایگاه اطلاع رسانی شهرستان اراک
🆔@farmandariAr

r

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved